Obowiązujące pytania na egzamin dyplomowy inżynierski i magisterski dla kierunku Inżynieria Transportu.


Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski zgodne z wymaganiami „PRK”Kierunek: INŻYNIERIA TRANSPORTU, stacjonarne
Stopień: pierwszy
Kierunek dyplomowania: Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Kierunek dyplomowania: Organizacja transportu

Pytania kierunkowe:
1.       Omówić problemy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego
2.       Omówić elementy infrastruktury transportu drogowego
3.       Omówić możliwości stosowania paliw alternatywnych oraz środowiskowe skutki ich zastosowania
4.       Omówić tendencje rozwoju źródeł napędu pojazdów samochodowych
5.       Omówić toksyczność spalin silników tłokowych i zagadnienia ochrony środowiska
6.       Omówić wpływ recyklingu samochodów na ochronę środowiska
7.       Przedstawić możliwości obniżenia zużycia energii w transporcie drogowym
8.       Omówić układy hamulcowe samochodów osobowych
9.       Omówić opory ruchu samochodu
10.    Omówić tendencje w budowie silników o zapłonie iskrowym
11.    Omówić przyczyny stosowania doładowania w silnikach spalinowych
12.    Omówić składniki drogi hamowania pojazdu
13.    Omówić znaczenie zasady Akermana w budowie mechanizmu zwrotniczego
14.    Omówić przebieg współczynnika przyczepności (wykres Klauego) i jego wykorzystanie w układzie ABS
15.    Omówić metody organizacji napraw pojazdów
16.    Omówić podstawowe związki toksyczne w gazach wylotowych silników o zapłonie samoczynnym
17.    Omówić podstawowe związki toksyczne w gazach wylotowych silników o zapłonie iskrowym
18.    Omówić powody stosowania rozrządu sterowanego elektronicznie na tle analizy działania klasycznego
19.    Omówić charakterystykę trakcyjną i jej znaczenie w ocenie właściwości użytkowych pojazdu
20.    Omówić straty energetyczne występujące podczas ruchu koła elastycznego
21.    Omówić rodzaje napraw pojazdów
22.    Omówić metody organizacji napraw pojazdów
23.    Omówić badania nad sposobem parkowania i wykorzystania parkingów
24.    Opisać ogólne zasady projektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach


Pytania specjalnościowe:
Specjalność: Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych

1.       Omówić charakterystykę i rodzaje sygnałów pomiarowych w diagnozowaniu pojazdów
2.       Dokonać klasyfikacji i podziału czujników pomiarowych
3.       Omówić rodzaje czujników silnika spalinowego
4.       Omówić rodzaje czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu
5.       Omówić realizację komunikacji w systemach z magistralą CAN
6.       Omówić podstawowe właściwości materiałów stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów


Pytania specjalnościowe:
Specjalność: Organizacja transportu

1.       Dokonać podziału i przedstawić charakterystykę magazynów transportowych
2.       Omówić normowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych i ogumienia
3.       Omówić planowanie organizacji magazynu i obliczanie powierzchni magazynowych
4.       Omówić bezpieczeństwo przechowywania materiałów łatwopalnych i ogumienia
5.       Mówić zagadnienia magazynowania w transporcie kombinowanym
6.       Omówić rodzaje stacji obsługi technicznej pojazdów samochodowych
 Pytania na egzamin dyplomowy magisterski zgodne z wymaganiami „PRK”Kierunek: INŻYNIERIA TRANSPORTU, stacjonarne
Stopień: drugi
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Specjalność: Organizacja i bezpieczeństwo w transporcie  drogowym


Pytania kierunkowe:
1.       Omówić założenia modelowania systemów i procesów transportowych
2.       Określić wpływ właściwości fizyko-chemicznych materiałów w procesie projektowania pojazdów samochodowych
3.       Omówić metody oceny zagrożenia w ruchu drogowym
4.       Omówić podstawy iteracyjnych metod optymalizacji systemów transportu i magazynowania
5.       Omówić gradientowe metody poszukiwania minimum funkcji bez ograniczeń pod kątem analizy optymalizacji systemów transportu i magazynowania
6.       Omówić proces technologiczny recyklingu pojazdów samochodowych
7.       Omówić organizację prac w stacjach recyklingu pojazdów
8.       Omówić metody określania stanu technicznego elementów pojazdów
9.       Omówić metody wyznaczania prędkości przedwypadkowej pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych
10.   Omówić wypadki na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną
11.   Omówić metody weryfikacji uszkodzeń wypadkowych pojazdów
12.   Omówić metody szacowania kosztów napraw powypadkowych pojazdów
13.   Omówić kompetencje rzeczoznawcy w zakresie techniki samochodowej
14.   Omówić obowiązki uczestników przewozu oraz zagrożenia związane z transportem materiałów niebezpiecznych
15.   Omówić problemy projektowania konstrukcji nadwozia pojazdu z uwagi na wytrzymałość zmęczeniową, uderzenie i odkształcenie
16.   Omówić tworzenie programu zarządzania jakością dla wybranego przykładu przedsiębiorstwa z obszaru transportu drogowego
17.   Omówić metodykę przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych dla wybranego przykładu przedsiębiorstwa transportowego


Pytania specjalnościowe:
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

1.       Omówić budowę nadwozi współczesnych pojazdów samochodowych
2.       Omówić rodzaje zawieszeń pojazdów samochodowych
3.       Omówić budowę hydraulicznych układów hamulcowych
4.       Omówić budowę elektrohydraulicznych i elektrycznych układów hamulcowych
5.       Omówić budowę pneumatycznych układów hamulcowych
6.       Przedstawić rozwiązania konstrukcyjne sprzęgieł samochodowych
7.       Omówić zasadę działania systemów teleinformatycznych
8.       Omówić informację diagnostyczną i komunikację w systemie OBD
9.       Omówić zagadnienia kierowalności i stateczności ruchu samochodu
10.   Omówić wpływ materiałów eksploatacyjnych na trwałość części i zespołów samochodów
11.   Omówić zagadnienia organizacji produkcji samochodów
12.   Omówić zagadnienia kooperacji produkcji oraz unifikacji części i podzespołów samochodowych
13.   Omówić proces produkcji tłokowych silników spalinowych
14.   Omówić proces produkcji nadwozi samochodowych
15.   Omówić zagadnienia zapewnienia jakości w procesie produkcji samochodów
16.   Omówić rodzaje czujników i aktuatorów w pojazdach samochodowych
17.   Omówić klasyfikację systemów transmisji danych w pojazdach
18.   Omówić systemy doładowania silników spalinowych
19.   Omówić wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na parametry robocze silników spalinowych
20.   Omówić czynniki ograniczające emisję szkodliwych składników spalin silników spalinowych
21.   Omówić stosowane rozwiązania rozrządu zaworowego nowoczesnych silników spalinowych
22.   Omówić nowe materiały stosowane w produkcji samochodów osobowych
23.   Omówić nowe materiały stosowane w produkcji samochodów ciężarowych
24.   Omówić technologię wytwarzania wybranego zespołu elementów pojazdu samochodowego
25.   Omówić pokrycia ochronne i dekoracyjne nadwozi samochodów osobowych


Pytania specjalnościowe:
Specjalność: Logistyka, organizacja i technologie transportu

1.       Omówić metodykę procesu homologacji dla samochodu osobowego
2.       Omówić metodykę certyfikacji pojazdów i podzespołów samochodowych zgodnie z wymaganiami PKN-ISO/IEC Guide 67:2007
3.       Omówić metodykę certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych na zastrzeżony znak bezpieczeństwa „B28”
4.       Omówić diagnostykę układów bezpieczeństwa czynnego pojazdu samochodowego
5.       Omówić diagnostykę układów bezpieczeństwa biernego pojazdu samochodowego
6.       Omówić oddziaływanie transportu drogowego na środowisko i klimat
7.       Omówić źródła emisji zanieczyszczeń powietrza przez środki transportu
8.       Omówić sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom komunikacyjnym
9.       Omówić praktyczne możliwości wykorzystania odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w transporcie
10.   Omówić energochłonność technicznych środków transportu
11.   Opisać możliwości zmniejszenia energochłonności w procesie eksploatacji środków transportu
12.   Określenie, ocena i weryfikacja aspektów jakościowych w systemach transportowych
13.   Omówić strukturę systemów ekspertowych w zarządzaniu transportem
14.   Omówić metody reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych i proces jej pozyskiwania
15.   Omówić sztuczną inteligencję i ogólną charakterystykę systemów ekspertowych w transporcie
16.   Omówić współczesne techniki ubytkowe w kształtowaniu części środków transportu
17.   Omówić współczesne techniki bezubytkowe w procesie technologicznym wytwarzania części środków transportu
18.   Omówić problemy eksploatacji środków transportu, systemy obsługi, diagnostyki i naprawy
19.   Omówić współczesne technologie naprawy elementów środków transportu
20.   Omówić organizację procesów wytwarzania i odnowy środków transportu
21.   Omówić sposoby badań diagnostycznych układów napędowych pojazdów samochodowych
22.   Omówić badania właściwości trakcyjnych pojazdów
23.   Omówić metody pomiaru zużycia paliwa pojazdów samochodowych
24.   Omówić badanie diagnostyczne układu ABS
25.   Omówić badanie diagnostyczne układu bezpieczeństwa biernego poduszek gazowych