Działalność dydaktyczna


Okres ostatnich lat obfitował w liczne decyzje, które miały na celu dostosowanie struktury studiów i treści programowych do potrzeb przemysłu. Szereg przedsięwzięć w zakresie dydaktyki miało na celu ujednolicenie systemów studiów i efektów kształcenia w ramach Unii Europejskiej.


Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych kształci studentów w zakresie przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych
na kierunkach: transport oraz mechanika i budowa maszyn. Studia na wymienionych kierunkach odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
W ostatnich latach obserwuje się jakościowe zmiany w budowie samochodów i ilościowe w udziale transportu drogowego na tle innych gałęzi transportu. Otoczenie gospodarcze wymaga od Uczelni odpowiedniego wykształcenia przyszłych pracowników. Pragnąc spełnić oczekiwania rynku pracy od 2011 roku studia pierwszego stopnia na kierunku Transport obejmują cztery specjalności:
- diagnostyka i urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów,
- organizacja Transportu,
- zarządzanie środowiskowe w transporcie,
- zarządzanie bezpieczeństwem i inżynierią ruchu drogowego.

W 2014 roku, po spełnieniu wymagań dotyczących kadry dydaktycznej, na kierunku Transport uruchomione zostały studia drugiego stopnia w ramach dwóch specjalności:
- logistyka, organizacja i technologia transportu,
- urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym.


Od chwili wejścia Katedry w struktury Wydziału Mechanicznego, a później Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, nastąpił znaczący rozwój bazy laboratoryjnej. Począwszy od 2000 roku następowało stopniowe przenoszenie laboratoriów ze starych pomieszczeń przy ul. Mickiewicza
do zmodernizowanych, pod kątem specyfiki badań i zakupionego nowoczesnego sprzętu, pomieszczeń przy al. Piastów. Już w nowych laboratoriach zainstalowano nowoczesny hamulec silnikowy firmy AVL. Od 2015 roku proces przenoszenia został zakończony i cała działalność Katedry odbywa się w pomieszczeniach przy al. Piastów. W tym też roku zakończył się kolejny etap modernizacji i wyposażania bazy naukowo-dydaktycznej Katedry.
W nowoczesnej trzystanowiskowej hamowni silnikowej zainstalowano silniki z ul. Mickiewicza. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowych planuje się zakup i instalację kolejnych hamulców elektrowirowych i hamowni podwoziowej.