Historia Katedry


Historia Katedry Eksploatacji Pojazdów rozpoczyna się we wrześniu 1955 roku, w którym na mocy Uchwały Rady Ministrów,
Szkołę Inżynierską w Szczecinie podniesiono do rangi Politechniki Szczecińskiej. Na mocy tej uchwały jednostki organizacyjne najstarszej szczecińskiej uczelni - Wyższej Szkoły Ekonomicznej utworzyły Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Drogowego, jako jeden z wydziałów Politechniki Szczecińskiej. Kierunki inżynierskie na tym wydziale reprezentowane były przed dwie katedry: Taboru i Sprzętu Samochodowego, kierowana przez doc. mgr inż. Aleksandra Rummla, oraz Technologii Obsług i Napraw która kierował mgr inż. Jerzy Parczewski.
Obie Katedry połączono w 1955 roku w Katedrę Taboru i Sprzętu Samochodowego kierowaną przez doc. Aleksandra Rummla. W 1970 r. w wyniku reorganizacji Uczelni w ramach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Drogowego  znalazły się cztery instytuty w zakresie nauk ekonomicznych, Katedra Prawa i Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów kierowany przez, powołanego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego Aleksandra Rummla.

W 1976 roku kierowanie Zakładem powierzono dr inż. Januszowi Mysłowskiemu. W 1985 roku, w związku z utworzeniem Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechnika Szczecińska przechodzi poważną reorganizację. W jej wyniku wszystkie jednostki, o charakterze ekonomicznym
oraz Katedra Prawa, wchodzące skład dotychczasowego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu przechodzą do Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów wchodzi w struktury organizacyjne Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej. W 1998 roku po spełnieniu wymagań ustawowych związanych z rozwojem kadry Zakład przemianowano na Katedrę Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Jej Kierownikiem pozostał prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w 2009 roku.
W 2009 kierowanie Katedrą powierzono dr hab. inż. Jackowi Eliaszowi, prof. nadzw.

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 10 nauczycieli akademickich, dwóch pracowników technicznych.
Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi dwóch profesorów tytularnych, pięciu doktorów habilitowanych i pięciu doktorów. Ponadto w działalności naukowo-dydaktycznej uczestniczą słuchacze studiów doktoranckich. Należy przy tym zauważyć, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczący rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Katedry. W latach 2012-2014 czterech pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych i dwóch stopie doktora nauk technicznych (2008 i 2014).

W roku 2019 nastąpiły zmiany w strukturze Wydziału i Katedra otrzymała nazwę - Katedra Eksploatacji Pojazdów.